Chuyển nhượng toàn bộ dự án tại các tỉnh, thành phố

Chuyển nhượng toàn bộ dự án tại các tỉnh, thành phố: Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang Khánh Hoà, Phú Quốc...